Lijst AObFNV Overheid verkiezingen HMR 2023

PROGRAMMA AOb/FNV Overheid 2023 (check below for English version!)

DE HANZE MAKEN WE SAMEN 

Minder werkdruk 

We hebben bij de Hanze een mooie ambitie 0, waarin wordt beloofd dat we werken aan de fitheid van de organisatie en het werken in balans. Maar in het primair proces wordt de uitwerking van deze ambitie nog niet voldoende ervaren. De lijst AOb/FNV maakt zich sterk voor voldoende tijd om je werk goed te kunnen doen en zal hierop blijven hameren in gesprekken met het CvB. Wij willen dat er percentueel meer geld gaat naar de primaire uitvoering (onderwijs en onderzoek) dan de afgelopen jaren, waarin percentueel veel geld ging naar strategische projecten. ‘Lean’ is leuk, maar lummeltijd is ook belangrijk voor kwaliteit en vernieuwing!  

Uitvoerbare visie op onderwijs 

Flexibilisering en het grootschalig leren in leergemeenschappen zijn twee belangrijke onderdelen uit het Strategisch Beleidsplan van de Hanze. De lijst AOb/FNV snapt bepaalde uitgangspunten, maar we hebben vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. Mede hierom was de lijst AOb/FNV negatief over het onlangs door het CvB ter advies voorgelegde Hanze Leer Concept. Voor het werkveld is het belangrijk dat er een basis van kennis, vaardigheden en attitude aanwezig is bij onze studenten. Hoe garanderen wij dit? Hebben de plannen (HLC) voldoende draagkracht binnen de organisatie? Wat voor extra werkdruk komt hieruit voort? In welke mate is dit passend en wenselijk bij verschillende opleidingen of domeinen? Wij toetsen de voorstellen onder andere op deze criteria. 

Beheersbare organisatieontwikkeling 

De organisatie kan zich pas op een gezonde wijze ontwikkelen als de basis op orde is. De rem moet erop als de lopende plannen nog niet zijn uitgevoerd en geëvalueerd. En soms gaat het gewoon om te versterken wat er is. We zien bijvoorbeeld dat de deskundigheid en expertise van de werkvloer op dit moment te weinig worden benut, waardoor er te weinig bottom up beleid wordt ontwikkeld. De lijst AOb/FNV wil graag meer helderheid over de verhouding tussen centraal beleid en decentrale vrijheid. Ook moet het loslaten van de numerus fixus en de groei van masters elke keer weer goed worden gewogen vanuit alle belangen, en worden gedragen vanuit de decentrale MR en de medewerkers. 

Goede huisvesting 

Dit is niet op orde bij verschillende locaties: te kleine lokalen, te weinig passende werkruimte. Zo hebben we prachtige nieuwbouw gekregen op Zernike, maar toch is het werken daar vaak een drama. Hierdoor jaag je medewerkers de gebouwen uit, in plaats van dat je bouwt aan leergemeenschappen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De fysieke omgeving zou juist moeten bijdragen aan de gemeenschapsvorming en het thuis voelen in een groep.  De lijst AOb/FNV vindt het van belang dat hierover een constructief gesprek blijft worden gevoerd, totdat de obstakels echt zijn opgelost. Daarnaast willen we betere thuiswerkregelingen en ruimere vergoedingen van reiskosten. 

Structureel inzetten op studentenwelzijn 

De lijst AOb/FNV gelooft dat welzijn een voorwaarde is om talent tot wasdom te laten komen. Eén van onze speerpunten is dan ook dat (studenten)welzijn als strategische prioriteit wordt geadopteerd, waar een passend implementatietraject aan is gekoppeld. Welzijn raakt alle facetten van ons onderwijs en we hebben er allemaal een verantwoordelijkheid in. We streven dus naar een heldere visie op (studenten)welzijn, studentbegeleiding en engagement. Instituten en stafbureaus moeten structureel organiseren dat studenten en medewerkers zich gehoord voelen, mee kunnen denken en dat ze zich veilig voelen om feedback te geven en te ontvangen. 

Versterkend Onderzoek  

Onderwijs en onderzoek moeten elkaar versterken in het waarde toevoegen aan beroep en maatschappij. Op dit moment verdringen onderzoek en onderwijs elkaar vanwege onvoldoende tijd en middelen en is er op inhoud niet altijd aansluiting. Dat komt niet ten goede van student. De lijst AOb/FNV wil een analyse om inzicht te krijgen in de positie en rol van de lectoraten in relatie tot de Schools. Er dient (eindelijk) een functiegebouw met bijpassende schalen te komen voor (gepromoveerde) onderzoekers. De functie associate lector dient nog in 2023 te worden ingevoerd en is beschikbaar voor alle lectoraten. Daarnaast dient de medezeggenschap binnen onderzoekscentra goed geregeld te zijn. 

Sociale veiligheid 

Afgelopen tijd heeft sociale veiligheid zowel in de wereld om ons heen als in de overleggen met het CvB veel aandacht gehad. De lijst AOb/FNV wil dat iedereen zich veilig voelt in de organisatie, zowel onder collega’s als bij leidinggevenden. Daarom moet de Hanze meer investeren in een cultuur waarin feedback vragen, geven en ontvangen wordt gewaardeerd. Zo hebben wij ons eerder ingezet voor een verplichte basiskwalificatie leiderschap voor leidinggevenden. Daarnaast mag er meer aandacht komen voor snelle de-escalatie, door voorwaarden te scheppen voor een cultuur waarin we elkaar makkelijker aanspreken. We zien graag dat eind 2026 het aantal meldingen bij de vertrouwenspersoon is afgenomen tot nul per jaar. 

Diepgewortelde duurzaamheid

Het onderwijs op de Hanzehogeschool draagt nog onvoldoende bij aan een duurzame wereld. De lijst AOb/FNV wil dat het CvB duidelijk stelling neemt over de mate waarin het onderwijs op de schop moet om studenten hiervoor klaar te stomen. Daarnaast moeten ook de bedrijfsprocessen van de Hanze zelf verduurzamen. Duurzaamheid moet onderdeel worden van een heldere verbetercyclus. 

Integrale medezeggenschap 

De lijst AOb/FNV vindt medezeggenschap belangrijk en we willen de kwaliteit hiervan verbeteren middels een ‘centrum voor medezeggenschap’, een plek waarin veel kennis samenkomt zodat medezeggenschap beter ondersteund en geadviseerd kan worden. Ook willen we een betere integratie van de diverse medezeggenschap organen, zodat er meer informatie van de vloer naar de toren komt en vice versa. Ook stafdiensten moeten weer een eigen raad krijgen. 

ENGLISH

PROGRAM AOb/FNV Overheid 2023 

HANZE UNIVERSITY WE MAKE IT TOGETHER 

Less workload 

At Hanze University, we have the so called ambition 0, which promises to work on the fitness of the organisation and working in balance. But in the primary process, the impact of this ambition is not yet experienced sufficiently. The AOb/FNV list makes a strong case for sufficient time to do your work well and will continue to hammer on this in discussions with the Executive Board. We want more money to go to core business (education and research) in percentage terms than in recent years, in which a lot of money went to strategic projects in percentage terms. ‘Lean’ is nice, but slack time is also important for quality and innovation! 

Implementable view of education 

Flexibilisation and large-scale learning in learning communities are two key components of the Hanze Strategic Policy Plan. The AOb/FNV list understands certain principles, but we have question marks about the implementability. Partly for this reason, the list AOb/FNV was negative about the Hanze Learning Concept recently submitted by the CvB for advice. For the work field, it is important that our students have a basis of knowledge, skills and attitude. How do we guarantee this? Do the plans (HLC) have sufficient support within the organisation? What additional workload will result from this? To what extent is this appropriate and desirable in different programmes or domains? We test proposals against these criteria, among others. 

Manageable organisational development 

The organisation can only develop in a healthy way if the basics are in order. The brakes must be applied if ongoing plans have not yet been implemented and evaluated. And sometimes it is simply a matter of strengthening what is there. We see, for instance, that the expertise and expertise of the work floor is currently underused, resulting in too little bottom-up policy development. The AOb/FNV list would like more clarity on the relationship between central policy and decentralised freedom. Also, letting go of the numerus fixus and the growth of masters must be carefully weighed up each time from all interests, and be supported by the decentralised MR and the employees. 

Good housing conditions 

This is not in order at several locations: too small classrooms, not enough suitable working space. For instance, we got beautiful new buildings at Zernike, yet working there is often a drama. This drives employees out of the buildings, instead of building learning communities where people can meet. The physical environment should actually contribute to community building and feeling at home in a group.  The AOb/FNV list thinks it is important to keep having a constructive conversation about this until the obstacles are truly resolved. We also want better home-working arrangements and more generous reimbursement of travel expenses. 

Structural investment in student welfare 

The AOb/FNV list believes that welfare is a prerequisite for talent to flourish. Therefore, one of our priorities is to adopt (student) welfare as a strategic priority, with an appropriate implementation process attached. Well-being touches all facets of our education and we all have a responsibility in it. So we aim for a clear vision on (student) welfare, student support and engagement. Institutes and staff offices must structurally organise that students and staff feel heard, can think along and feel safe to give and receive feedback. 

Empowering Research  

Education and research should reinforce each other in adding value to profession and society. At the moment, research and education crowd each other due to insufficient time and resources, and there is not always a connection in terms of content. This does not benefit students. The AOb/FNV list wants an analysis to understand the position and role of the lectorates in relation to the Schools. There should (finally) be a job structure with matching scales for (PhD) researchers. The associate lector position should be introduced by 2023 and be available for all lectorates. In addition, employee participation within research centres should be well regulated. 

Social safety 

Recently, social safety has received a lot of attention both in the world around us and in consultations with the Executive Board. The AOb/FNV list wants everyone to feel safe in the organisation, both among colleagues and with managers. Therefore, Hanze University should invest more in a culture where asking, giving and receiving feedback is valued. For example, we have previously advocated a mandatory basic leadership qualification for managers. In addition, more attention may be paid to quick de-escalation, by creating conditions for a culture in which we more readily address each other. We would like to see the number of reports to the confidential advisor reduced to zero per year by the end of 2026. 

Deeply rooted sustainability 

Education at Hanze University does not yet contribute enough to a sustainable world. The AOb/FNV list wants the Executive Board to take a clear position on the extent to which education needs to be changed in order to prepare students for this. In addition, the business processes of  Hanze University itself must also become more sustainable. Sustainability must become part of a clear improvement cycle. 

Integrated employee participation 

The AOb/FNV list considers participation important and we want to improve its quality by means of a ‘centre for participation councils’, a place where a lot of knowledge comes together so that participation can be better supported and advised. We also want better integration of the various employee participation bodies, so that more information can flow from the floor to the tower and vice versa. Staff departments should also get their own councils again.